ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಹುಸಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದ ಉಚಿತ ಕರೆಂಟ್

ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ 10 ಹೆಚ್. ಪಿ ತನಕ ಸೆಟ್‌ಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎನ್ನುವ ಸರಕಾರದ ಘೋಷಣೆ ಕೇವಲ ಮೂಗಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸವರುವ ಕೆಲಸ ಎಂದೇ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Read more