-50 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಮದ್ಯ ಅಮೆರಿಕದ ತಾಪಮಾನ:Photos

ಪೋಲಾರ್ ವೋರ್ಟೆಕ್ಸ್ಯಿಂದಾಗಿ ಮದ್ಯ ಅಮೆರಿಕದ ತಾಪಮಾನ ಎಂದು ಕಾಣದ -50 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ.
Breathtaking photo show Niagara Falls partially frozen by the polar vortex that has blasted the Midwest
At least 21 people have died as record-breaking low temperatures wreaked havoc across the Midwest
Ice and snow could also be seen on plants surrounding the American, Horseshoe and Bridal Veil Falls.
Steam was seen rising up from the Falls because the water temperature is warmer than the freezing air. And though some photos show what looks like frozen solid Falls, the water actually never stops flowing.
Steam is seen rising up from the Falls because the water temperature is warmer than the freezing air
An aerial view of Chicago on Thursday shows just how much ice built up along the shore of Lake Michigan as temperatures dipped to below -20F during the past two days
Lake Michigan froze over and the city of Chicago was blanketed in ice after days of recording-breaking low temperatures
The fountain in New York’s Bryant Park was frozen over on Thursday as the polar vortex moved into the Northeast
Ice builds up around Navy Pier in Chicago on Thursday

 

 

 

 

 

 

ಪೋಲಾರ್ ವೋರ್ಟೆಕ್ಸ್ಯಿಂದಾಗಿ ಮದ್ಯ ಅಮೆರಿಕದ ತಾಪಮಾನ ಎಂದು ಕಾಣದ -50 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ.
ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ಪ್ರಪಂಚದ ದೊಡ್ಡ ಲೇಕ್ ಮಿಶಿಗನ್.
ಜನರು ತಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಳು ಸೂಚಿಸಿದರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

Also read  Top 10 rainiest places in India on Tuesday

Leave a Reply