ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ತೋಟ

ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 10,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ತೋಟವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಸಾವಯವ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಈಗ ಯುರೋಪಿಯನ್

Read more