ಹಸಿರು ಕಾಫಿಬೀಜ ಸಾರದಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಾಧಿತರಿಗೊಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ! ಹಸಿರು(ಅಂದರೆ ಹುರಿಯದ) ಕಾಫಿಬೀಜಗಳಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾದ ಸಾರವು ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆಯಂಶ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಹತೋಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೆಂದು ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ತಿಳಿದು

Read more