ಭಾರತದ ಕಾಫಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯು 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಗರಿಷ್ಠ

ಭಾರತದ ಕಾಫಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯು 2020-21ರಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಗರಿಷ್ಠ 3.42 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಹಿಂದಿನ ಋತುವಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 15 ಪ್ರತಿ ಶತದಷ್ಟು

Read more